Skip to main content

Disclamer

Disclamer

De onderstaande disclaimer is van toepassing op de webpagina’s van Jennifer Plein | Diëtist (www.jenniferplein-dietist.nl). Door de webpagina’s te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

De informatie op de website van Jennifer Plein wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen, danwel uit de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Jennifer Plein is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van reactiepagina’s. De meningen en boodschappen op de reactiepagina’s geven niet de mening of het beleid van Jennifer Plein weer. Jennifer Plein is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan je via links op onze websites kennisneemt.

Auteursrecht

Deze website is een publicatie van Jennifer Plein. Hierop zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing Alle rechten op de database, de gegevens, de teksten en de digitale afbeeldingen berusten bij of worden beheerd door Jennifer Plein. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Jennifer Plein. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden en er kan een gebruiksvergoeding worden gevraagd. Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het toegestaan prints te maken van de tekst en/of de afbeeldingen, indien beperkt tot enkele exemplaren.

Beeldmateriaal

De auteursrechten op de foto’s die op www.jennifer-plein.nl staan, berusten bij de fotograaf. Gebruik of reproductie van deze foto’s voor print, tv, internet, commerciële uitingen of elke andere publicatie is verboden. Jennifer Plein heeft alle mogelijke moeite gedaan om, daar waar uit een andere bron beeld is overgenomen, deze bron te achterhalen met het doel een en ander auteursrechtelijk correct af te wikkelen. Mocht een rechthebbende zich door publicatie in deze uitgave niettemin in zijn belangen geschaad voelen, dan verzoekt de uitgever deze belanghebbende onverwijld contact op te nemen met Jennifer Plein om vervolgens tot een correcte afhandeling van zaken te komen.

De auteursrechten op de foto’s die op www.jennifer-plein.nl staan berust bij het onderstaande bedrijf en aangesloten fotografen en Jennifer Plein. Gebruik of reproductie van deze foto’s voor print, tv, internet, commerciële uitingen of elke andere publicatie is verboden.

www.unsplash.com

Slot

Jennifer Plein behoud zich het recht voor deze disclamer te allen tijde aan te passen c.q. te wijzigen.